Podcasts Polish Polish with John

Wiadomości 26 sieprnia 2021 – Radio Prosty Polski

Written by Ioannes Oculus

I have been thinking about preparing such a programme for a long time. The idea is to deliver the news in simple Polish, so that people learning the language will be able to listen to it and understand it, even if they cannot understand the normal news yet. I’m waiting for your feedback.

If there is a demand the news will be delivered (this is the plan so far) in a separate podcast channel and the transcript with translation for my Patreon supporters at minimum Learners level ($5/month).

Polish Transcript

Czwartek 26 sierpnia 2021 roku. Zapraszamy na wiadomości z Polski i ze świata. Przed mikrofonem Jan Oko.

POLSKA

Trwa wojna hybrydowa Rosji przeciwko Unii Europejskiej. Premier Morawiecki spotkał się w sobotę 21 sierpnia z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Podczas spotkania premierzy dyskutowali na temat sytuacji na białoruskiej granicy i nad problemem napływu imigrantów. Imigranci znajdują się po stronie Białorusi, która ich legalnie wpuściła. Ten kraj jest więc odpowiedzialny za zapewnienie im opieki i schronienia.

Prezydent Andrzej Duda udał się z wizytą do Mołdawii. W stolicy kraju, Kiszyniowie, obiecał poparcie dla dążeń Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. „Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii, a przede wszystkim społeczeństwa mołdawskiego” – zapewniał polski prezydent.

NAUKA I EKOLOGIA

„Drzewa w mieście to zielony kapitał” – powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej dr Zbigniew Szkop, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Według badań ekonomisty drzewa tylko jednej z dzielnic Warszawy świadczą usługi warte 25 tysięcy zł. rocznie. Chodzi o głównie o oczyszczanie powietrza. Ekonomista powiedział też, że należy odbetonować miasta i więcej przestrzeni przeznaczyć na sadzenie drzew oraz trawy.

ŚWIAT

Rzecznik Talibów poinformował, że muzyka w Afganistanie będzie zakazana w miejscach publicznych.

24 sierpnia w ogrodzie Alison Webb wylądował helikopter z Tomem Cruisem na pokładzie. Aktor kręci na Wyspach kolejny film z serii „Mission Impossible” i musiał lądować w nietypowym miejscu, bo lotnisko było zamknięte. W podziękowaniu rodzina Aliston Webb mogła odbyć lot helikopterem.

SPORT

Trwa paraolimpiada w Tokio. Justyna Kozdryk wywalczyła brązowy medal w podnoszeniu ciężarów. To już trzeci medal dla reprezentacji Polski na tej olimpiadzie.

Wysłuchali państwo próbnego programu „Wiadomości Radia Prosty Polski”. Transkrypcja tego programu oraz jej tłumaczenie na angielski są dostępne na blogu IoannesOculus.com. Jeżeli program się państwu spodobał prosimy o feedback. Jeżeli propozycja spotka się z uznaniem, tego typu wiadomości mogą zacząć ukazywać się regularnie.

English Translation

Thursday, 26 August 2021. We invite you to news from Poland and the world. This is Jan Oko.

POLAND

Russia’s hybrid war against the European Union continues. Prime Minister Morawiecki met on Saturday, 21 August, with the prime ministers of Lithuania, Latvia and Estonia. During the meeting, the prime ministers discussed the situation on the Belarusian border and the problem of the influx of immigrants. The immigrants are on the side of Belarus that has legally admitted them. This country is therefore responsible for providing them with care and shelter.

President Andrzej Duda paid a visit to Moldova. In the country’s capital, Chisinau, he promised his support for Moldova’s efforts to join the European Union. “We want to help in the realization of the European ambitions of Moldova, and above all of the Moldovan society,” assured the Polish president.

SCIENCE AND ECOLOGY

“Trees in the city are green capital,” said dr. Zbigniew Szkop, an economist at the University of Warsaw, in an interview for the Polish Press Agency. According to the economist’s research, trees in only one of the districts of Warsaw provide services worth PLN 25,000 annually. It is mainly about air purification. The economist also said cities should be detonated and more space should be allocated to planting trees and grass.

WORLD

A Taliban spokesman said music in Afghanistan will be banned from public places.

On August 24, a helicopter with Tom Cruise on board landed in the garden of Alison Webb. The actor is shooting another film in the “Mission Impossible” series in the UK, and he had to land in an unusual place, because the airport was closed. As a thank you, the Aliston Webb family was able to take the helicopter flight.

SPORT

The Tokyo Paralympics are underway. Justyna Kozdryk won the bronze medal in weightlifting. This is the third medal for the Polish national team at this Olympics.

You have listened to the test program “Wiadomości Radia Prosty Polski”. A transcript of this program and its English translation are available on the IoannesOculus.com blog. If you like the program, please give us feedback. If the proposal is successful, such news may start appearing on a regular basis.

About the author

Ioannes Oculus

I am addicted to languages, both modern and ancient. No language is dead as long as we can read and understand it. I want to share my linguistic passion with like minded people. I am also interested in history, astronomy, genealogy, books and probably many others. My goals now are to write a novel in Latin, a textbook for Latin learners, Uzbek-Polish, Polish-Uzbek dictionary, modern Uzbek grammar and textbook for learners. My dream is to have a big house in UK or USA where I could keep all my books and have enough time and money to achieve my goals.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.